Az állatok érzelmi élete - nyereményjáték szabályzat

Fogalmak
A jelen Szabályzatban az alábbi fogalmak nagy kezdőbetűs írásmód esetén az alább meghatározott jelentéssel bírnak:

Adatvédelmi Nyilatkozat: Szervező - egyúttal mint Adatkezelő - http://ecolounge.hu/rolunk/jogi-nyilatkozat címen elérhető nyilatkozata.

Játékos: Azon, magyarországi állandó lakhellyel rendelkező, 14. életévét betöltött magyar állampolgár, aki Regisztrációjával jelentkezik a Nyereményjátékra.

Játékfelület: Szervező http://ecolounge.hu/vadon/vajon-melyik-a-legintelligensebb-allat címen található cikk-aloldala, mely három kapcsolódó alapkérdést (Alapjáték), valamint három további kérdést (Bónuszjáték) tartalmaz.

Nyeremény: A Nyereményjáték díja, melyet a Nyereményt Biztosító Partner biztosít Szervező számára.

Nyereményjáték: "Az állatok érzelmi élete" című online módon bonyolított nyereményjáték, melynek elsődleges célja az azonos elnevezésű könyv olvasók irányába történő megismertetése, valamint a környezettudatos gondolkodásmód erősítése.

Nyereményjáték Szabályzat: Jelen szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) a Zöldunió megbízásából a szervező (a továbbiakban: Szervező) tette közzé a "Az állatok érzelmi élete" elnevezésű nyereményjáték (továbbiakban Nyereményjáték) szabályozása céljából.

Nyereményt Biztosító Partner: A Nyereményjáték Nyereményeit biztosító fél, a Park Könyvkiadó Kft. (székhely:1066, Budapest, Nyugati tér 1., cégjegyzékszám: 01-09-061179; adószám: 10230679-2-41) mely a Zöldunió jóvoltából a Szervező számára biztosítja a Nyereményeket.

Nyertes Játékos: Nyertesnek tekinthető az a Játékos, akinek egyedi azonosítóját a Sorsoló Szoftver a Sorsoláskor eredményül megad.

Pótnyertes: Arra az esetre, ha valamely oknál fogva a Nyertes Játékos a jelen Szabályzatban foglaltak miatt kizárásra kerül, vaqy a Nyereményt nem veszi át, a Szervező nyereményenként egy Pótnyertest is kisorsol.

Regisztráció; Regisztrációs Levél: Játékos regisztrációja akkor tekinthető érvényesnek, ha a Játékfelületen feltett 6 (hat) kérdésből legalább az első 3 (három) kérdésre (azaz az Alapjáték kérdéseire) válaszolt oly módon, hogy válaszait a Szervezőtől bekért Személyes Adataival együtt megküldte Szervező ceo-kukac-ecolounge.hu email címére, és ezen elektronikus levél - mint Regisztrációs Levél - hitelt érdemlő módon beérkezett Szervező postafiókjára.

Személyes Adatok: A Szervező által a Játékostól bekért személyes adatok az alábbiak: Játékos email címe, vezeték- és utóneve; születési dátuma; lakóhelyének közigazgatási megnevezése.

Sorsolás (Alapjátékra és Bónuszjátékra vonatkozóan): A Nyereményjáték regisztrált Játékosok között, Sorsoló Szoftver segítségével megtartott sorsolás, melyet Szervező végez.
A Szervező ennek érdekében a Regisztrációs Levelek beérkezési sorrendje szerint egyedi azonosítót rendel minden Játékoshoz, majd ellenőrzi a Játékosok válaszait. A Szervező a 100%-ban helyes válaszokat megküldő Játékosok egyedi azonosítóit a Sorsolás alkalmával a Sorsoló Szoftverbe továbbítja.
Amennyiben a Játékos a Játékfelületen található Bónusz Sorsolás részeként közzétett további 3 (három) kérdésre is helyes választ ad Regisztrációs Levelében, úgy részt vesz a Bónuszjáték sorsolásán, a Sorsolás fentebb leírt metódusa szerint. A Szervező először az Alapjáték sorsolását tartja meg, majd a Bónuszjátékra jelentkező Játékosok között sorsol.

Sorsoló Szoftver: A sorsolás céljából használt véletlenszám generátor, mely a bevitt azonosítók közül minden egyes “sorsolás” parancsra kilistázza egy adott Játékos egyedi azonosítóját.

Szervező: A Nyereményjáték bonyolítója, az ecolounge.hu tulajdonosa (DAT Design and Trend Kft., további adatok: http://ecolounge.hu/rolunk/impresszum)

Szervező Weboldala: www.ecolounge.hu

Szervező Facebook Oldala: https://www.facebook.com/ecolounge.hu

Zöldunió: Szervező cikk- és banner alapú médiafelületeinek kezelője, valamint jelen Nyereményjáték promóciójának szervező Partnere. (weboldala: www.zoldunio.hu)

 A Játékos a Regisztrációja által automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatban leírtakat.

 

1. Nyereményjáték meghatározása, időtartama

 • Szervező a http://ecolounge.hu/vadon/vajon-melyik-a-legintelligensebb-allat cím alatti Játékfelületén teszi közzé és indítja el Nyereményjátékát, melyre várja a Játékosok jelentkezését.
 • A Nyereményjáték két hétig tart, kezdete 2018. 01. 28., vége 2018. 02. 11., 23.59.
 • A Nyereményjáték szabályai minden - annak feltételeit teljesítő - Játékosra egyenlően vonatkoznak.
 • A Nyereményjátékban nem vehetnek részt a szervezésben és bonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói. (Ptk. 685. § b.)

2. Nyeremények, Sorsolás, Bónusz Sorsolás

 • Az Alapjáték Nyereménye: 6 (hat) db. Peter Wohlleben: "Az állatok érzelmi élete" című könyv, a Bónuszjáték Nyereménye: 3 (három) db. Peter Wohlleben: "Az állatok érzelmi élete" című könyv.
 • Szervező a Nyereményjáték sorsolását 2018. 02. 13.-án végzi el.
 • A Játékos egy Nyeremény tulajdonosává válhat, ez alól kivételt képez, ha a Játékfelületen meghirdetett Bónuszjáték sorsolásán is nyer.
 • A Bónuszjátékon való részvétel alapfeltétele az Alapjátékon történő részvétel.
 • A Nyeremény készpénzre nem váltható át, és másra át nem ruházható.
 • A Szervező a fentebb felsorolt Nyereményen kívül további nyereményeket nem sorsol ki.
 • A Nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítéséről a Nyereményt Biztosító Partner gondoskodik. A Szervező nem vállalja a Nyeremény átvételével, felhasználásával és a Nyereménnyel kapcsolatban felmerülő egyéb költségek megfizetését.

3. Kiértesítés és átvétel

 • A Szervező 2018. 02. 16-ig értesít ki minden Játékost a Nyereményjáték eredményéről Weboldalán, és / vagy Facebook oldalán.
 • A Szervező minden Nyertes Játékost e-mail útján értesíti ki 2018. 02. 16-ig.
 • A Szervező az értesítési vagy átadási késedelemért nem vállal felelősséget. A Játékos az általa tévesen szolgáltatott adatokból vagy postafiókja levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maga viseli.
 • A Nyertes Játékos a tájékoztatástól számított 15 munkanapon belül, 2018. 03. 09.-ig jogosult a Nyeremény átvételére előre egyeztetett időpontban és helyen. Az átvétel helye a Nyereményt Biztosító Partnerének központi címe (Park Könyvkiadó, 1066, Budapest, Nyugati tér 1.). A Nyereményt a Nyertes Játékos kizárólag ezen a helyszínen veheti át munkanapokon 10.00 és 16.00 között, a fentebb meghatározott időszakon belül, személyazonosító okmány és lakcímkártya bemutatásával.
 • Abban az esetben, ha a Nyertes Játékos a Nyereményjátékból kizárásra kerül, vagy a Nyereményt nem veszi át a fentebb meghatározott időszakon belül, úgy a Szervező 5 (öt) munkanapon belül értesíti a Pótnyertest elektronikus úton. Ebben az esetben a Pótnyertesre a Nyertes Játékosra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, a Nyeremény átvételére a Pótnyertesnek is 15 (tizenöt) munkanap áll rendelkezésére a kiértesítésétől számítva.
 • Amennyiben a Szervező az első kiértesítést követően nem tudja a Nyertes Játékost a email elérhetőségén elérni, 5 (öt) naptári napon belül újra próbálkozik. Amennyiben ezen ismételt kiértesítésre sem kap választ Szervező, a Nyertes Játékos elveszti jogosultságát a Nyereményre. Szervező ebben az esetben 5 (öt) munkanaponbelül értesíti a Pótnyertest.

4. Játékosra vonatkozó egyéb rendelkezések

 • A Nyertes Játékos köteles Szervezővel együttműködni abban, hogy a Nyereménye átadása - átvétele a fentiekben írt határidőn belül megtörténjen. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a Nyertes Játékos nem tesz eleget, és így a Nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ez a körülmény Szervező részére nem róható fel, és a Nyeremény a továbbiakban nem vehető át.
 • A Nyertes Játékos regisztrációja során megadott adatainak utólagos módosítására illetve más személy megjelölésére (pl. a Nyeremény átvételét tekintve) lehetőség nincs, kivételt képez, amennyiben a Nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott, ezen esetben a Nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a Nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a Nyertes Játékos cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.
 • A Játékos feltétlen beleegyezését adja arra - Szervező pedig fenntartja magának e jogot -, hogy nyerése esetén teljes nevét és lakóhelyének közigazgatási megnevezését Szervező Weboldalán és / vagy Facebook Oldalán nyilvánosságra hozza a többi Nyertes Játékos ugyanezen adattípusaival együtt.
 • A Nyertes Játékos tudomásul veszi, hogy a Nyeremény(ek) átadásáról kép-, hang- és mozgóképfelvétel készülhet. Egyben hozzájárul ezen felvételek Szervező későbbi bármely reklám-promóciójához történő felhasználásához idő-, és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.

5. Felelősség kizárás, nyereményjáték módosítása vagy megszüntetése

 • A Játékos Nyereményjátékra történő jelentkezése során megadott Személyes Adatainak helytállóságát a Regisztráció alkalmával nem áll módjába Szervezőnek ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség kizárólag a Játékost terheli.
 • A Szervező - és a Nyereményeket Biztosító Partner - kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért. A Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel kifejezetten lemond a Nyereményjáték lebonyolításával, a Sorsolással, a Nyereménnyel kapcsolatos, a Szervezővel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.
 • A Szervező felelőssége kizárólag a jelen szabályzatban meghatározott sorsolás lebonyolítására terjed ki, egyúttal ennek megfelelően Szervező a Nyeremény minőségi hibájáért kizárja a felelősséget, kivéve, ha a kizárást a magyar jogszabályok rendelkezései tiltják. A Nyertes Játékos a Nyeremény hibájával kapcsolatos igényeit a Nyereményhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti.
 • A Szervező fenntartja magának a jogot a Nyereményjáték módosítására, felfüggesztésére vagy megszüntetésére bármilyen technikai, vagy egyéb, rajta kívül álló okból kifolyólag. Szervező ilyen esetben törekszik arra, hogy az ok tényét előzetesen, vagy utólagosan nyilvánosságra hozza.
 • A Nyereményjátékon való részvétel 3. személytől függő technikai erőforrásoktól is függ, ezért Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Nyereményjáték időtartama alatt Szervező Weboldala, vagy levelezése időszakosan nem érhető el.
 • A Nyeremény átvételére rendelkezésre álló időtartam eredménytelen elteltét követően az át nem vett Nyereményeket a Zöldunió hasznosítja.

6. Adatvédelem egyéb törvényi előírások

 • A Nyereményjáték Adatkezelője Szervező.
 • A Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul Személyes Adatai jelen részvételi feltételekben foglaltak szerinti kezeléséhez, ennek megfelelően a Játékos Személyes Adatainak kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerinti önkéntes hozzájárulásán alapul.
 • A Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel automatikusan hozzájárul ahhoz, hogy Személyes Adatait a Szervező minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje, nyilvántartsa és feldolgozza a Nyereményjáték bonyolítása, így a Nyertes Játékosok értesítése, a Nyeremények átadásának megvalósulása, és a beérkező esetleges reklamációk kezelése céljából.
 • A Szervező vállalja, hogy a Személyes Adatokat a Nyereményjáték lezárultát követően visszavonhatatlanul törli.
 • A Nyertes Játékos hozzájárul ahhoz, hogy Személyes Adatait a Szervező a Nyeremények átadásakor szükséges beazonosítása céljából továbbítsa a Nyereményt Biztosító Partner számára.
 • A Nyertes Játékos hozzájárul ahhoz, hogy Személyes Adatait a Nyereményt Biztosító Partner az esetleges későbbi reklamációk kezelése céljából 2 (kettő) naptári évig tárolja. A 2 (kettő) naptári év letelte után azokat a Nyereményt Biztosító Partner visszavonhatatlanul törli.
 • A Játékos által megadott Személyes Adatokat a Szervező a hatályos jogszabályok, illetve saját adatkezelési szabályzata szerint kizárólag a fenti cél érdekében jogosult kezelni.
 • A Játékos bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését, betekinthet az adatvédelmi nyilvántartásba (az abban foglaltakról feljegyzést készíthet, és kivonatot kérhet), tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, jogsérelem esetén bírósághoz illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, kártérítést követelhet.
 • A Szervező fenntartja jelen kiírás módosításának jogát.

 

Kelt: Budapest, 2018. január 28.

  forrás: Zöldunió

  A rovat új hírei

  Impresszum

  Az Ecolounge zöld öko-hírportál impresszuma.