Jogi és adatvédelmi nyilatkozat

I. Az ecolounge.hu weboldal Felhasználási nyilatkozata

1. Bevezető

Jelen Felhasználási nyilatkozat az ecolounge (http://www.ecolounge.hu) weboldalra, annak aloldalaira, aldomaineken elhelyezett kiegészítő tartalmaira (a továbbiakban, egységesen: Webhely) használatára vonatkozik.

Az Adatvédelmi nyilatkozat dokumentáció (II. pont) külön tárgyalja az adatvédelmet.

Látogató a Webhely megtekintésével jelen nyilatkozatot tudomásul veszi és elfogadja. A Tulajdonos a Látogatójának javasolja, hogy jelen nyilatkozatot olvassa el, ha pedig a leírtakkal nem ért egyet, navigáljon el a Webhelyről.

2. Szerzői jogok kérdése

A Webhely és annak tartalma a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben foglaltak szerint védelem alatt áll, a Webhelyen található tartalom Tulajdonos tulajdonát képezi, mely a Tulajdonos előzetes írásbeli engedélye nélkül nem használható fel semmilyen formában. Ez alól kivételt képeznek harmadik személyektől mint forrástól származó közlemények, valamint olyan külső tartalmak - beleértve a beágyazott médiatartalmakat is - amelyekre vonatkozó szerzői illetve felhasználási jogok kezelését minden esetben az adott forrás határozza meg.

Tulajdonos törekszik a szerzői-, tulajdoni- és felhasználási jogok tiszteletben tartására, ennek megfelelően a Webhelyen megjelenített vizuális tartalmak tekintetében az alábbi forrástípusokkal találkozhat a Látogató:

 • Tulajdonos Partnere által biztosított vizuális tartalom (pl. sajtóközlemény)
 • A szerzői jog tulajdonosa által biztosított vizuális tartalom (pl. a "kepek pont ecolounge pont hu" aloldal cikkekben található vizuális tartalmak)
 • Üzleti célra szabadon felhasználható vizuális tartalom
 • Tulajdonos tulajdonában álló vizuális tartalom

Amennyiben Látogató szerzői-, tulajdoni- vagy felhasználási jog megsértésével kapcsolatos viszáságot tapasztal a Webhelyen, úgy kérjük, vegye fel a kapcsolatot Tulajdonossal a "ceo kukac ecolounge pont hu" e-mail címen.

3. Weboldal használata, módosítása, rendelkezésre állása

 • Látogató elfogadja, hogy a Webhelyet a törvényes keretek közt, rendeltetésszerűen köteles használnia.
 • A Webhely használatából származó bármilyen kárért, így a látogatói generált tartalmakért a Tulajdonos felelősséget nem vállal.
 • A Webhely tartalmaz olyan linkeket, amelyek más külső tartalmakra navigálnak. Ezen weboldalak működéséért, tartalmáért (ideértve az adatvédelmet is) Tulajdonos felelősséget nem vállal.
 • A Webhelyen közölt tartalmakból és adatközlésekből - beleértve egyúttal, de nem kizárólagosan a receptek, életmód tanácsok használatából - eredő kárért, Tulajdonos felelősséget nem vállal.
 • A Webhelyen közölt tartalmak - így például receptek, tanácsok - használatából eredő bármilyen kárért Tulajdonos felelősséget nem vállal.
 • Tulajdonos - a Webhely előzetes bejelentés nélküli módosításának jogát is beleértve - minden jogot fenntart.
 • Tulajdonos mindennemű változás - ide értve az esetleges szünetelést és megszűntetést is - jogát fenntartja.
 • Tulajdonos nem garantálja a Webhely hibamentességét és folyamatos közzétételi (rendelkezésre állási) állapotát.

6. Felhasználási nyilatkozat módosítása

Tulajdonosnak jogában áll jelen alapelveket módosítania, de nem módosíthatja úgy, hogy a tartalom eltérjen az eredetileg meghatározott céloktól, elvektől és a hatályos jogszabályoktól.
Tulajdonos köszönettel fogadja a véleményeket a "ceo kukac ecolounge pont hu" e-mail címen.

7. Kapcsolatfelvétel

Látogató az Impresszum aloldalon meghatározott elérhetőségeken keresztül léphet kapcsolatba Tulajdonossal, illetve a lentebb látható elérhetőségeken.

Budapest, 2012. július 8.

Legutóbbi módosítások:

 • 2013. szeptember 9. Nyelvtani és formai javítások
 • 2014. január 22. like.ecolounge.hu oldal bevezetésével kapcsolatos szabályozások
 • 2014. március 26. Tulajdonosi frissítés
 • 2014. május 27. Rovatokkal kapcsolatos frissítés
 • 2014. július 11. Aldomaines oldalak meghatározása
 • 2014. október 21. Aldomaines oldalakra vonatkozó adatok frissítése
 • 2014. december 14. Fő- és aldomaines oldalakra vonatkozó adatok frissítése
 • 2015. június 1. Képekre vonatkozó (elsősorban Képek aloldal) információk frissítése
 • 2018. május 25. Teljes szöveg optimalizálása

 II. Az ecolounge.hu weboldal Adatvédelmi tájékoztatója


1. A Tájékoztató célja, törvényi háttere, hatálya

1.1 Célja

A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse az ecolounge.hu domainen és aldomainjein elérhető weboldal (a továbbiakban és egységesen: Webhely) tulajdonosa (mint Felelős Kiadó) által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, és a tulajdonos adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet egyúttal mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) magára nézve kötelezően ismer el.

1.2 Az Adatkezelő adatvédelmi nyilvántartási azonosítója:

NAIH-73649/2014

1.3 Az Adatkezelő adatvédelmi politikájának jogszabályi háttere és célja:

Adatkezelő tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot, amelynek tartalma szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról.
Adatkezelő által végzett adatkezelésre elsősorban az alábbi jogszabályok adat- és titokvédelmi rendelkezései az irányadóak:

 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról („Infotv.”)
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló, 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezései
 • 2001. évi CVIII. törvény, Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.).
 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”),
 • A 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.)
 • A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény,
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység egyes korlátairól (Grt.)
 • Emellett Adatkezelő - az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”) leírtaknak (hatályba lépés: 2018. május 25.) is megfelelelve a korábbi, a NAIH irányelveinek és a törvényi előírásokkal harmonizáló Adatvédelmi nyilatkozatát módosította jelen Tájékoztatóra, amely összhangban van az alkalmazott új adatvédelmi és -kezelési elveivel, és adatvédelmi és -kezelési politikájával.

1.4 Jelen Tájékoztató hatálya nem terjed ki:

Azon szolgáltatásokra és az azokhoz kapcsolódó adatkezelésekre, melyek harmadik személyek szolgáltatásaihoz illetve tartalmaikhoz (a továbbiakban: Külső szolgáltatatók és Egyéb külső szolgáltatók) kapcsolódnak, egyúttal ennek megfelelően, az ezekhez kapcsolódó adatkezelésekért Adatkezelő semmilyen felelősséget nem tud vállalni.

2. Fogalmak meghatározása

2.1 Személyes adat

Személyes adat bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: Felhasználó) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

2.2 Felhasználó (Adatközlő)

Elsősorban a természetes személy, aki a Hírlevél szolgáltatásra regisztrál, és ennek keretében megadja a 3. pontban felsorolt adatait. Ugyanakkor jelen Tájékoztató szerint - a böngészőn keresztül automatizált módon kinyert látogatási adatok okán - Felhasználónak minősül a Webhely minden látogatója.

Adatkezelő a 3. pontban részletezi a Felhasználók kezelt adatainak körét.

2.3 Adatkezelés

Az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.

Adatkezelő a 3. pontban részletezi a kezelt adatok körét.

2.4 Adatkezelő

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatok kezelésének céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza. Ezen felül számos Szolgáltatás esetében azon adott Szolgáltatás üzemeltetője folytat önálló adatkezelési tevékenységet, amely esetében az érintett Szolgáltatás üzemeltetője minősül adatkezelőnek. Az egyes Szolgáltatás üzemeltetői által végzett adatkezelési tevékenységre az adott Szolgáltatás üzemeltetője által a Szolgáltatás honlapján elérhetővé tett adatkezelési Tájékoztatóban foglalt rendelkezések irányadók.

Adatkezelő a 3. pontban részletezi a kezelt adatok körét.

2.5 Adattovábbítás

Ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.

Adatkezelő a 3. pontban felsorolt adatokat nem továbbítja, kivételt képezhetnek ez alól a "Külső szolgáltatók által" kinyerhető adatok (bővebben 2.12 alpont).

2.6 Adatfeldolgozó

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az Adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi.

A jelen Tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások esetében Adatfeldolgozó az Adatkezelő, valamint tárhelyszolgáltató Partnere: 2KAL Informatikai és Szolgáltató Kft., 1146 Budapest, Istvánmezei út 6.

2.7 Adatfeldolgozás

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

2.8 Adattörlés

Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

2.9 Nyilvánosságra hozatal

Amennyiben Adatkezelő az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszi.

Adatkezelő nem teszi hozzáférhetővé az érintett adatokat 3. személy számára, kivételt képezhetnek ez alól a "Külső szolgáltatók által" kinyerhető adatok (bővebben 2.12 alpont).

2.10 Harmadik személy

Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely, vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

2.11 Szolgáltatások

Az Adatkezelő által üzemeltetett Webhely biztosította szolgáltatások.

Különö tekintettel Adatkezelő Webhelyén található Hírlevél szolgáltatás, valamint a 3. pont hivatkozó alpontjaiban részletezett Külső szolgáltatók szolgáltatásai.

2.12 Külső szolgáltató

Az Adatkezelő által, az egyes kapcsolt szolgáltatások biztosításához - akár közvetlenül, akár közvetetten - igénybe vett Harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára Adatkezelő Szolgáltatásai illetve saját szolgáltatásaik biztosítása érdekében Személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve amelyek az Adatkezelő részére továbbítanak vagy továbbíthatnak Személyes adatokat. Külső szolgáltatóknak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem állnak az Adatkezelővel együttműködésben, azonban a Felhasználókról adatokat gyűjtenek vagy gyűjthetnek, és ezáltal akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva képesek lehetnek a Felhasználó azonosítására.

A Külső szolgáltatók 2018. május 25. napját követően a részükre az Adatkezelők által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel és erről nyilatkozatot tesznek mind Adatkezelők, mind a Felhasználó részére.

Az Adatkezelő a külső szolgáltatók számára végzett adattovábbításról a jelen Tájékoztató keretében tájékoztatja a Felhasználókat.

2.12.1. Webanalitikai külső szolgáltatók

Ezek a Külső szolgáltatók hozzáférhetnek a Felhasználó IP címéhez, ezen felül pedig sok esetben cookie-k, esetenként web beacon (az IP cím, a látogatott honlap rögzítésére szolgáló, a honlapokon, esetenként emailekben vagy mobil applikációkban alkalmazott webes jelölő), clicktag (egy adott hirdetésre történt kattintást azonosító jelölő mérőkód) vagy egyéb kattintásmérők használatával biztosítják az elemzések, statisztikák készítését.

A külső szolgáltatók által elhelyezett cookie-k bármikor törölhetők a Felhasználó készülékéről, a böngésző(k) megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig általában visszautasítható a cookie-k használata. A külső szolgáltatók által elhelyezett cookie beazonosítása az adott cookie-hoz kapcsolódó domain alapján történhet. A web beacon, a clicktag és az egyéb kattintásmérők visszautasítására nincs lehetőség.

Adatkezelő a 3. pontban nevezi meg a Külső szolgáltatókat.

2.12.2 Egyéb külső szolgáltatók

Léteznek olyan külső szolgáltatók, amelyek - akár a Felhasználó közreműködése (pl. egyéni fiókjának a Szolgáltatáshoz kapcsolása) által, vagy akár anélkül - a Felhasználóról vagy a Webhelyen folytatott felhasználói aktivitásokról adatokat gyűjtenek, amelyeket esetenként önállóan vagy más, e külső szolgáltató által gyűjtött adatokkal összekapcsolhatnak, így képesek lehetnek a Felhasználó azonosítására.

Adatkezelő a 3. pontban nevezi meg az Egyéb külső szolgáltatókat.

3. Kezelt adatok köre

3.1 Amennyiben a Felhasználó feliratkozik a Hírlevélre:

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, a Grt. 6. § (5) bekezdése.

A Felhasználó döntése alapján az Adatkezelő a szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan az alábbi adatokat a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezel az alábbi célok érdekében:

 • név;
 • email cím;
 • Valamint Adatkezelő tárolja a Hírlevél fel- és leiratkozással, az üzenetek küldésével, kézbesítésével, megnyitásával kapcsolatos analitikai adatokat

Az adatkezelés időtartama: az érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig (a Felhasználó hírlevél leiratkozása esetén), vagy ha Adatkezelő a Hírlevél szolgáltatását megszünteti. A Hírlevél küldéséhez adott hozzájárulás Felhasználó visszavonhatja, így a személyes adatok törlését kérheti a Hírlevél aljában található "Leiratkozás" linkre kattintva.

Az adatkezelés céljai:

 • Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás;
 • Hírlevél megkeresés;
 • Felhasználók jogainak védelme;
 • Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése:

A hírlevél gazdasági reklámot is tartalmazhat.

Adatkezelő felhívja az adatközlő figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, az Adatközlő (Felhasználó) kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

3.2 Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelő részére emailt küld (vagy a Webhelyen elhelyezett üzenetküldő által üzenetet küld):

Az Adatkezelő rögzíti a Felhasználó alábbi adatait, melyeket a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezel:

 • név;
 • email cím;
 • küldés időpontja;
 • üzenet címe;
 • üzenet tartalma;

3.3 Amennyiben a Felhasználó felkeresi a Webhelyet (Webhely automatizált, sütkiezelésen kívüli adatgyűjtése):

Az Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti az alábbi adatokat, amelyek webstatisztikai célokból kezel aggregált módon a szükséges mértékben és időtartamban:

 • Látogatás időpontja;
 • Látogatás dátuma;
 • IP-cím;
 • Ország;
 • Látogatott aloldal(ak);

3.4. Külső szolgáltatók és Egyéb külső szolgáltatók

Az Adatkezelő Külső szolgáltatókkal és Egyéb külső szolgáltatókkal együttműködik. Ezen szolgáltatók rendszereiben kezelt Személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók.

Az Adatkezelővel együttműködő webanalitikai külső szolgáltatók:

 • Google LLC. (webanalitika)
 • pingdom.com (weboldal leállását figyelő szolgáltatás, amely a weboldalt pingeli)

Az Adatkezelővel kapcsolódó Egyéb külső szolgáltatók:

 • Facebook Ireland LTD. (facebook.com)
 • Google LLC (google plus)
 • Instagram LLC. (instagram.com)
 • Twitter International Company (twitter.com)
 • YouTube LLC, stb. (youtube.com)
 • Linkedin (linkedin.com)

3.5. Az Adatkezelő által kezelt további adatok köre (sütik kezelése)

Az Adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t, azaz sütit) helyez el. A süti célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése.

A sütit a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A sütik alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

A Webhely szerveroldalon illetve Google-sütik segítségével elemzi a forgalmat, emellett sütik szükségesek a közösségi oldalak funkcióinak megfelelő működéséhez is.

3.5.1 Adatkezelő által alkalmazott sütiket:

 • Webhely működéséhez (pl. nyelvi beállítás, likebox, stb.) szükséges sütik;
 • Google Analytics (Külső analitikai Szolgáltató);
 • Pingdom (Külső Szolgáltató, a weboldal leállását figyelő szolgáltatás);
 • Facebook Social Plugins (Facebook doboz, beágyazott videó, like, ajánlás és megosztás gombok);
 • Youtube.com (Beágyazott videók);

3.5.2 A sütik jóváhagyása:

Amikor a Felhasználó felkeresi a Webhelyet, Adatkezelő felugró üzenetben tájékoztatja a sütik elhelyezéséről.

Amennyiben Felhasználó nem szeretné, hogy Adatkezelő Webhelye sütiket helyezzen el az eszközén, Adatkezelő arra kéri, állítsa be a böngésző beállításaiban a sütik tiltását. Ebben az esetben a Webhely egyes funkciói nem működnek majd megfelelően (közösségi oldalakról  - Facebook, Youtube - beágyazott  videók, közösségi megosztás gombok, Facebook Page Plugin, statisztika, stb.).

A sütik fogadásának letiltásáráról, a letiltás pontos menetéről az egyes böngészők esetén, az alábbi oldalakon olvashat:

3.5.3 A sütik beállításainak kezelése:

Abban az esetben, ha a Felhasználó korábban hozzájárult a sütik használatához, de tovább már nem kívánja hozzájárulását fenntartani, a böngésző beállításaiban törölheti a korábban engedélyezett és elhelyezett sütiket is, valamint letilthatja azokat. Ebben az esetben előfordulhat, hogy a Webhely egyes funkciói nem működnek majd megfelelően.

3.5.4 Google Analytics cookie

A Weboldal szerveroldali statisztikák, illetve a Google Inc. („Google”) Google Analytics rendszerét használja a látogatottságának elemzésére, segítve ezzel a Webhely fejlesztését és a felhasználói élmény fokozását is. A „cookie-ban” rögzített, Webhely látogatottságára vonatkozó adatok a Google USA szervereire kerülnek átvitelre és letárolásra.

Amennyiben Felhasználó szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, telepítheti a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt, mely arra utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit (ga.js, analytics.js, and dc.js), hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára.

A Google Analytics adatkezelési irányelveiről az alábbi oldalakon tájékozódhat:

3.5.5 Facebook cookie

Adatkezelő a Webhelyen a Facebook INC., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA  cég által működtetett , a facebook.com címen elérhető Social Plugins alkalmazást használja. A Facebook- plugint a Facebook logóról vagy a like-gombról ismerheti fel az oldalunkon.

Felhasználó a Facebook-pluginek áttekintését a következő linken találja:

Amennyiben Felhasználó a Webhelyre látogat, a plugin közvetlen kapcsolatot teremt a böngészővel és a Facebook-szerverrel. Adatkezelő felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy nem ismeri az átvitt adatok tartalmát, valamint azt, hogy ezeket a Facebook miként és milyen célra használja. Erre vonatkozó további információkat a Facebook adatvédelmi nyilatkozatában talál.

Amennyiben Felhasználó nem szeretné, hogy a Facebook a Webhelyen tett látogatását a Facebook-fiókjához rendelje, jelentkezzen ki a Facebook-profiljából, valamint a fentebbi pontban leírtak szerint törölje a böngészési előzményekben tárolt adatokat.

A Facebook adatkezelési irányelveiről az alábbi oldalakon tájékozódhat:

3.5.6 Youtube cookie

Adatkezelő a Webhelyen a YouTube, LLC 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 USA cég által működtetett, a youtube.com címen elérhető videómegosztó weboldalról jeleníthet meg videókat a cikkbejegyzésekbe ágyazva.

A Youtube adatkezelési irányelveiről az alábbi oldalakon tájékozódhat:

4. Az adatkezelés célja, jogalapja

4.1 Az Adatkezelő által folytatott adatkezelések és céljaik:

 • Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás (hírlevél regisztráció, hírlevél küldés, hírlevél lemondás);
 • Felhasználó által igénybe vett Szolgáltatások elősegítése;
 • Statisztikák, elemzések készítése;
 • Felhasználói megkeresések kezelése, intézése (üzenet- és email fogadás, válasz küldése);
 • Közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (kizárólag hírlevél küldés);
 • Felhasználók jogainak védelme (a fentebb leírt célok érdekében);
 • Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése (a fentebb leírt célok érdekében);
 • Informatikai rendszer technikai fejlesztése;

4.2 Adatkezelő a fenti pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja fel a kezelt adatokat.

4.3 Az Adatkezelésre a Felhasználók önkéntes, megfelelő előzetes tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor.

A nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a Webhely használata során általuk közölt Személyes adataik, illetve a róluk generált Személyes adatok felhasználásra kerüljenek. A Felhasználó a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az Adatkezelő a Felhasználó által a Webhelyre történő látogatáskora 3. pontban leírtakat a Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, az Adatkezelő jogos érdekére tekintettel és a Szolgáltatás jogszerű biztosítása okán (pl. jogellenes felhasználás ill. jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében), a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül is rögzíti.

Abban esetben, amikor az Adatkezelés jogalapja az Adatkezelő lényeges jogos érdeke, az Adatkezelő a GDPR vonatkozó rendelkezéseivel összhangban elvégezte és a jövőben is elvégezheti az érdekmérlegelési tesztet, amely alátámasztja, hogy az Adatkezelő adott Adatkezeléshez kapcsolódó jogos érdeke erősebb az érintettnek az Adatkezeléssel összefüggő jogainál és szabadságainál. Az Adatkezelő erre irányuló kérés esetén a jelen Tájékoztatóban írtak szerint tájékoztatást nyújt az érintett részére a jelen bekezdésben foglaltakkal kapcsolatban.

4.4 Jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő Adattovábbítás a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül végezhető.

Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik - kizárólag jogerős hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

4.5 A Felhasználó szavatol azért, hogy a Szolgáltatások igénybevétele során általa más természetes személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez (pl. a Felhasználó által generált tartalom közzététele során stb.) az érintett természetes személy hozzájárulását jogszerűen beszerezte.

A Felhasználó által a Hírlevél regisztrációkor megadott adatokért minden felelősség a Felhasználót terheli. Ennek megfelelően Felhasználó egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott email címről ill. az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott email címen és/vagy adatokkal történt interakciókkal összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az email címet regisztrálta és az adatokat megadta.

5. Adatkezelés elvei és időtartama

5.1 Az Adatkezelő a Személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztatóban rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

5.2 A Szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat az Adatkezelő az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

5.3 Az Adatkezelő a Személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban ill. a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl. Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

5.4 Adatkezelő a számára megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

5.5 A 16. életévét be nem töltött személy érintett Személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak.

5.6 Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint egyes - a jelen Tájékoztatóban hivatkozott - esetekben a Külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adja. A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak. Az Adatkezelő bizonyos esetekben - hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a Szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb. - harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető Személyes adatait.

5.7 Az Adatkezelő rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

5.8 Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, ill. törléséről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

5.9 Az Adatkezelő gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról tőle telhető módon, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelő minden olyan harmadik felet felhív, akik részére Személyes adatokat továbbít.

5.10 Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.

5.11 A Felhasználó által küldött emailek esetén, az Adatkezelő az email címet a megkeresésben hivatkozott ügy lezárását követen mindaddig megőrzi, míg a Felhasználó nem kéri az email cím törlését.

5.13 A Felhasználó által megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó a Szolgáltatásról - az adott felhasználói névvel - ki nem iratkozik, vagy egyébként nem kéri a Személyes adatok törlését. Ez esetben a Személyes adat az Adatkezelő rendszereiből törlődik. A Felhasználó Adatkezelés megszüntetésére irányuló, a Szolgáltatásról való leiratkozás nélküli kérése a Szolgáltatás igénybe vételéhez fűződő jogát nem érinti, azonban előfordulhat, hogy Személyes adatok megadása hiányában egyes Szolgáltatásokat nem tud majd igénybe venni.

5.14 Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg Személyes adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult a Személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni is.

5.15 A Webhely működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a Webhely működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra. Az Adatkezelő biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb Személyes adatokkal – a jogszabály által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha a Felhasználó Személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, vagy a Szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye – nyomozó hatóságokat illetve szakértőiket ide nem értve – nem lesz beazonosítható.

5.16 Amennyiben bíróság vagy hatóság jogerősen elrendeli a Személyes adat törlését, a törlést az Adatkezelő végrehajtja. Törlés helyett az Adatkezelő – a Felhasználó tájékoztatása mellett – korlátozza a Személyes adat felhasználását, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekét. A Személyes adatot az Adatkezelő mindaddig nem törli, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a Személyes adat törlését kizárta.

6. A Felhasználó jogai

6.1 A Felhasználó Személyes adatok kezeléséről bármikor írásban tájékoztatást kérhet.

A levélben küldött tájékoztatás kérést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Felhasználó adatait.

6.2 A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak törlését.

A törlés megtagadható a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy b) ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint c) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja a Felhasználót, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre. Az Adatkezelő által küldött hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le. Leiratkozás esetén az adatkezelő a hírlevél adatbázisában a Felhasználó Személyes adatait törli.

6.3 A Felhasználó tiltakozhat Személyes adatainak kezelése ellen

a) ha a Személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, valamelyik Szolgáltatás üzemeltetője vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; b) ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény- kutatás vagy tudományos kutatás; vagy c) ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor.

Az Adatkezelő a Felhasználó tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az Adatkezelést megszünteti és a kezelt Személyes adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

7. Adatfeldolgozás

7.1 Az Adatkezelő tevékenysége ellátásához a jelen Tájékoztatóban fentebb nevesített Adatfeldolgozókat veszi igénybe.

7.2 Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatfeldolgozók 2018. május 25. napját követően a részükre az Adatkezelők által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel, és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelők részére.

7.3 Az Adatkezelő ellenőrzi az Adatfeldolgozók munkáját.

7.4 Az Adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak.

8. Adattovábbítás lehetősége

8.1 Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen Adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

8.2 Amennyiben az Adatkezelő a Szolgáltatások oldalain található tartalomszolgáltatás üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy az általa kezelt Személyes adatokat részben vagy egészben ezen harmadik személy számára a Felhasználó külön hozzájárulásának megkérése nélkül, azonban a Felhasználók megfelelő előzetes tájékoztatása mellett átadhatja az új üzemeltető részére azzal, hogy ezen adattovábbítás a Felhasználót nem hozhatja a jelen Tájékoztató mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési szabályoknál hátrányosabb helyzetbe. Jelen pont szerinti adattovábbítás esetén az Adatkezelő az adattovábbítás előtt lehetőséget biztosít a Felhasználók számára arra, hogy az adattovábbítás előtt tiltakozzanak az adattovábbítás ellen. Tiltakozás esetén az adott Felhasználó adatainak a jelen pont szerinti továbbítása nem lehetséges.

8.3 Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint a Felhasználó tájékoztatásának biztosítása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet.

9. Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása

9.1 Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.

9.2 A Felhasználó következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

10. Jogorvoslat

 • Bármilyen, Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők az Adatkezelők a "ceo kukac ecolounge pont hu" email címen.
 • A Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; 
Telefon: +36-1-391-1400
; Fax: +36-1-391-1410
; Web: http://naih.hu
 • A Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül az Adatvédelmi Biztos irodájához is fordulhat: Adatvédelmi Biztos Hivatala: Postacím: 1387 Budapest, Pf.: 40.; Telefon: 06-1-475-7186, 06-1-475-7100; Telefax: 06-1-269-3541; Web: http://obh.hu

11. Jelen Tájékoztatót érintő módosítások

 • 2013. szeptember 9. Nyelvtani és formai javítások
 • 2013. szeptember 22. Adatbázis pontos megnevezése, nyilvántartási szám feltüntetése
 • 2014. március 26. Tulajdonosi adatok frissítése
 • 2014. december 14. Hírlevéllel kapcsolatos formai hibák javítása
 • 2018. május 25. A GDPR szerinti aktualizálás

A rovat új hírei