Jogi nyilatkozat


Ecolounge weboldal Felhasználási nyilatkozata

1. Bevezető
Jelen Felhasználási nyilatkozat az Ecolounge (http://www.ecolounge.hu) weboldalra, annak aloldalaira, aldomaineken elhelyezett kiegészítő tartalmaira (továbbiakban, egységesen weboldal), annak használatára, a weboldal adatgyűjtési és kezelési módjára vonatkozó használati alapelveket tartalmazza. Az Adatvédelmi nyilatkozat dokumentáció külön tárgyalja az adatvédelmet.
A weboldal Tulajdonosa a Felelős kiadó (brand név: ecolounge; adószám: 23760585-2-43, továbbiakban Tulajdonos). Tisztelt Látogató a weboldal megtekintésével jelen nyilatkozatot tudomásul veszi és elfogadja. A Tulajdonos a Látogatójának javasolja, hogy jelen nyilatkozatot olvassa el, ha pedig a leírtakkal nem ért egyet, navigáljon el a weboldalról.

2. Szerzői jogok kérdése
A weboldal és annak tartalma a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben foglaltak szerint védelem alatt áll, a weboldalon található tartalom Tulajdonos tulajdonát képezi. Ennek megfelelően a weboldal illetve annak tartalma Tulajdonos előzetes írásbeli engedélye nélkül nem használható fel semmilyen formában. Ez alól kivételt képeznek külső tartalomból (3. személytől mint forrástól)
származó írások (MTI: www.mti.hu), valamint külső tartalomból származó fényképek, és beágyazott médiatartalmak amelyekre vonatkozó szerzői illetve felhasználási jogok kezelését az adott forrás határozza meg minden esetben. Tulajdonos maximálisan törekszik a szerzői-, tulajdoni- és felhasználási jogok tiszteletben tartására, amelyet elvár a szerkesztőség minden tagjától. Ennek megfelelően az ecolounge.hu-n és aloldalain megjelenített fényképek tekintetében az alábbi forrástípusokkal találkozhat az olvasó:
- Stratégiai partner által biztosított, adott cikkhez felhasználható és megjeleníthető fénykép
- Nem
stratégiai partner által biztosított, adott cikkhez felhasználható és megjeleníthető fénykép
- Üzleti célra szabadon felhasználható fénykép és / vagy 3. személy által közzétehető fénykép (CC0)
Továbbá kis számban előfordul még:
- Ecolounge tulajdonában álló vagy a szerkesztősége tagjai által készített fénykép
- Olyan forrásból származó fénykép, mely forrásoldal (fotó eredeti helye) jogi nyilatkozata engedélyezi az adott fotó ismételt felhasználását a szerző és/vagy forrásoldal feltüntetésével.

A kepek.ecolounge.hu aloldal cikkei általában specifikusan adott művészt és műveit mutatják be. Ezen cikkekben található fényképek közzétételére - kivételt képeznek a szabadon utóközölhető művek - a szerzői jog tulajdonosai írásos módon egyeztek bele az ecolounge.hu általi közzétételbe. A forrás minden esetben megadásra kerül (meta adatok között, valamint a kép megjelenítésével együtt), valamint egyes fotók esetében a szerző is.

A hetidezete.ecolounge.hu aloldalon hírességek, közéleti személyiségek idézetei kerülnek publikálásra.

A gasztro.ecolounge.hu aloldalon saját, illetve 3. személy által közzétehető (CC0) professzionális fotók kerülnek publikálásra. A forrás minden esetben megadásra kerül (meta adatok között, valamint a kép megjelenítésével együtt), valamint egyes fotók esetében a szerző is.

Amennyiben Ön szerzői-, tulajdoni- vagy felhasználási joggal kapcsolatos vélt visszáságot tapasztal az ecolounge-hu-n, úgy kérjük vegye fel a kapcsolatot Tulajdonossal a foszerkeszto(-.-)ecolounge.hu e-mail címen.

3. Weboldal használata, módosítása, rendelkezésre állása
Látogató elfogadja, hogy a weboldalt a törvényes keretek közt, rendeltetésszerűen köteles használnia.
A weboldal használatából származó bármilyen kárért, így a látogatói generált tartalmakért a Tulajdonos nem tudnak felelősséget vállalni.
Tulajdonos rögzítheti a látogatói web-statisztika adatokat, így az időpontot és dátumot, az IP-címet, szolgáltató nevét, az országot, a látogatott aloldalakat, és további automatikusan kinyerhető böngészési adatokat.
A weboldal tartalmazhat olyan linket és / vagy funkciót, amely más weboldalakra navigálnak. Ezen weboldalak semminemű tartalmáért (ideértve az adatvédelmet is) Tulajdonos nem vállal felelősséget.
Tulajdonos minden tőle telhetőt elkövet azért, hogy weboldalon lévő adatok és információk pontosak legyenek. Az esetleges pontatlan adatközlésekből eredő kárért felelősséget nem vállal.
Tulajdonos - a weboldal előzetes bejelentés nélküli módosításának jogát is beleértve - minden jogot fenntart.
Tulajdonos mindennemű változás - ide értve az esetleges szünetelést és megszűntetést is - jogát fenntartja.
Tulajdonos nem garantálja a weboldal hibamentességét és állandó 100%-os közzétételi (rendelkezésre állási) állapotát.

4. Életmód rovat használata
Az Életmód rovat otthoni praktikákat, hasznos tippeket, recepteket is tartalmaz. A leírtak alkalmazását megelőzően Tulajdonos bővebb informálódást javasol az olvasó számára, így például természetgyógyász és / vagy biobolt tanácsának kikérését. A leírtak használatából eredő bármilyen kárért, problémáért, Tulajdonos semmilyen felelősséget sem vállal.

5. Gasztro aloldal használata
Az aloldal recepteket is tartalmaz, amelyek használatából eredő bármilyen kárért, problémáért (pl. allergiás reakciók), Tulajdonos semmilyen felelősséget sem vállal.

6. Felhasználási nyilatkozat módosítása
Tulajdonosnak jogában áll jelen alapelveket módosítania, de nem módosíthatja úgy, hogy a tartalom eltérjen az eredetileg meghatározott céloktól, elvektől és a hatályos jogszabályoktól. Tulajdonos köszönettel fogadja a véleményeket a foszerkeszto(-.-)ecolounge.hu e-mail címen.

7. Kapcsolatfelvétel
Amennyiben Látogatónak a weboldal használata során kérdése, problémája van, illetve jelen nyilatkozat alapján van kérdése, az Impresszum aloldalon meghatározott elérhetőségeken keresztül léphet kapcsolatba Tulajdonossal, illetve a lentebb látható elérhetőségeken.

Budapest, 2012. július 8.

Legutóbbi módosítások:
- 2013. szeptember 9. Nyelvtani és formai javítások
- 2014. január 22. like.ecolounge.hu oldal bevezetésével kapcsolatos szabályozások
- 2014. március 26. Tulajdonosi frissítés
- 2014. május 27. Rovatokkal kapcsolatos frissítés
- 2014. július 11. Aldomaines oldalak meghatározása
- 2014. október 21. Aldomaines oldalakra vonatkozó adatok frissítése
- 2014. december 14. Fő- és aldomaines oldalakra vonatkozó adatok frissítése
- 2015. június 1. Képekre vonatkozó (elsősorban Képek aloldal) információk frissítése


Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-73649/2014.
E-mail: foszerkeszto(-.-)ecolounge.huEcolounge weboldal Adatvédelmi nyilatkozata

1. Bevezető
Jelen Adatvédelmi nyilatkozat a Tulajdonos, másnével a Felelős kiadó (brand név: ecolounge; adószám: 13189187-2-43,  2011. évi CXII. törvény  68 p. 6. bekezdése alapján az Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-73649/2014.) (továbbiakban Adatkezelő) által menedzselt Ecolounge (http://www.ecolounge.hu) weboldal (továbbiakban weboldal) adatgyűjtési, adatkezelési és adatfeldolgozási módjára vonatkozó használati alapelveket tartalmazza.Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen nyilatkozat tartalmát. Tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot, amelynek tartalma szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról. Egyúttal ennek is megfelelően Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen nyilatkozatnak, a felhasználási nyilatkozatnak, illetve a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

2. Adatkezelő adatvédelmi politikájának jogszabályi háttere és célja
Adatkezelő Látogatói információs önrendelkezési jogait biztosítja, a felhasználók személyes adatait a mindenkor hatályos jogszabályokkal összhangban kezeli, amelyeket az adatkezelés minden fázisában köteles betartani. Adatkezelő által végzett adatkezelésre elsősorban az alábbi jogszabályok adat- és titokvédelmi rendelkezései az irányadóak:
Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28-án napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény,
A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény,
A Kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben foglalt valamennyi kötelezettségre
2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.).
2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

Jelen dokumentum eleget tesz továbbá: az Online PrivacyAlliance ajánlásaival harmonizálva a személyes adatok gyűjtésére, kezelésére, megőrzésére vonatkozó hatályos jogszabályoknak, valamint az adatvédelmi országgyűlési biztos által kiadott állásfoglalásoknak is.
A weboldal nem gyűjti gyermekek személyes adatait.

3. Személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak definiálása
Személyes adat: Személyes adat bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.
Adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.
Adatkezelés: Az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok gyűjtése, felvétele és tárolása, feldolgozása, hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt) és törlése. Adatkezelésnek számít adatok megváltoztatása és további felhasználásuk megakadályozása is.
Adattovábbítás: Ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.
Adattörlés: Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.
Adatmegsemmisítés: Az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.
Adatfeldolgozás: Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.
Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi.
Automatizált adatállomány: Automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora.
Gépi feldolgozás: A következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: adatok tárolása, adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.
Nyilvánosságra hozatal: Ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.
Harmadik személy: Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely, vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

4. Személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

a. Általános információk, előírások Adatkezelőre vonatkozóan
Az információs önrendelkezési jog érvényesítése végett Adatkezelő a személyes adatokat kizárólag az érintett önkéntes hozzájárulásával tárolja és dolgozza fel adatállományaiban, és mindenki számára követhetővé teszi az adatfeldolgozás egész útját, vagyis hogy mely adatok, milyen célokra, ki által, hol és mikor kerülnek feldolgozásra. Hozzájárulást jelent a hírlevélre történő feliratkozás, amelynek alkalmával személyes adatokat is meg kell adnia az egyénnek.
Különleges adatra vonatkozó adatkezelést az Adatkezelő nem végez. Adatkezelő személyes adatot kizárólag olyan módon gyűjt, hogy az Érintett személy számára az adatgyűjtési szándék egyértelmű és kifejezett legyen. Adatkezelő a hírlevélre (beleértve a VIP hírlevélre) történő feliratkozás során személyes adatokat kér Érintett személytől. Adatkezelő feltünteti a feliratkozás során feltünteti hogy mely adatokat kell Érintett személynek "kötelező" jelleggel megadnia.
Az Adatkezelő bármilyen üzenetet, hírlevelet
(beleértve a VIP hírlevélre) csak az Érintett személy előzetes kifejezett kérésére, illetve hozzájárulásával küld meg részére, és folyamatosan biztosítja mindezen kommunikációs szolgáltatások megszüntetésének, lemondásának lehetőségét. A hírlevélről (beleértve a VIP hírlevelet is) a levelekben található módon lehet leiratkozni.
Adatkezelő a hírlevél
(beleértve a VIP hírlevél) feliratkozásokból származó adatbázis mellett más adatbázisokra is támaszkodhat, amelyeket - kötelességének egyúttal megfelelően - megnevez a kiküldött hírlevélben, egyúttal tájékoztatásul a címzett, mint önkéntes hozzájáruló számára.
Adatkezelő a tudomására jutott személyes adatokat köteles bizalmasan kezelni, azok megismerését az érintett előzetes hozzájárulása nélkül más személy számára nem teheti lehetővé, illetve azokat nem hozhatja nyilvánosságra. A titoktartási kötelezettség Adatkezelő alkalmazottját, tagját, megbízottját a szolgáltatóval azonos módon terheli és megszegéséért a jogszabályok szerinti felelősséggel tartozik. A titoktartási kötelezettség az alkalmazottat a munkaviszony, a tagot a tagsági viszony, a megbízottat a megbízási jogviszony megszűnése után is terheli.
Adatkezelő által kezelt személyes adatok biztonságát, illetve az Internet hálózat igénybevételével továbbított közlések titkosságát elsősorban a különböző számítógépes visszaélések, támadások fenyegetik. Ilyen visszaélések:  a) a számítógépes vírusok, amelyek a szolgáltató által tárolt személyes és egyéb adatok sérülését, megsemmisülését eredményezhetik,  b) a számítógépes betörés, amelynek során a szolgáltató által tárolt személyes és egyéb adatokhoz illetéktelen személyek jogosulatlanul hozzáférhetnek, azokat megváltoztathatják vagy nyilvánosságra hozhatják,  c) a számítógépes kalózkodás, amelynek során az Internet hálózat igénybevételével továbbított közlések tartalmát illetéktelen személyek kifürkészhetik.
Adatkezelő köteles a tőle elvárható műszaki és szervezési intézkedéseket megtenni a fentebb meghatározott veszélyek csökkentése, illetve elhárítása érdekében, és erre köteleznie kell jelen projektbe bevont Partnereit is.
Adatkezelő szolgáltatásai számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmaznak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért Adatkezelő nem vállal felelősséget.

b. Adatkezelés célja, jogalapja, egyéb információk
Adatkezelés célja: Hírlevél / VIP hírlevél regisztráció, később az adatok ellenőrzése, statisztikai kiértékelés, promóciós tevékenység.
Adatkezelés jogalapja: Érintett személy önkéntes hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: A weboldalon meghatározottak szerint, azaz E-mail cím, Teljes név, Születési idő, Nem, valamint egyéb, opcionális szonda jellegű kérdések a weboldal kapcsán, ez utóbbi opcionális és nem tartozik a személyes adatok körébe.
Adatkezelés időtartama, adatok törlési határideje: Az adatkezelő cég jogutód nélküli megszűnése.
Feldolgozás: gépi.
Nyilvánosságra hozatal: Amennyiben a hírlevél valamilyen saját nyereményjátékhoz van kötve, úgy az esemény nyerteseinek közzététele a weboldalon.
Felhasznált adatbázisok: Ecolounge hírlevél feliratkozás; 2011. évi "Az év legbarátságosabb szállodája" verseny.

c. Tárolás módja, biztonság
A weboldal Adatkezelő által bérelt webtárhelyen található. Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz, hogy a kezelt adat:
Az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás)
Hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége)
Változatlansága igazolható (adatintegritás)
A jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen

Adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A személyes adatokhoz csak az illetékes munkaköröket betöltő személy(ek) férhetnek hozzá.

5. Egyéb rendelkezések
A honlap látogatók adatainak rögzítése: A weboldal látogatása során Adatkezelő a működés ellenőrzése, valamint a visszaélések  megakadályozása érdekében rögzítheti a látogatói web-statisztika adatokat, így az időpontot és dátumot, az IP-címet, szolgáltató nevét, az országot, a látogatott aloldalakat, és további automatikusan kinyerhető böngészési adatokat.
Adattovábbítás: Adatkezelő az Érintett Személyek adatait kizárólag kifejezett hozzájárulásuk megadása, vagy a törvény kötelező rendelkezése esetén továbbítja. Amennyiben az arra hatáskörrel rendelkező hatóságok a jogszabályokban előírt módon kérik fel személyes adatok átadására az Adatkezelőt, az Adatkezelő – törvényi kötelezettségének eleget téve – átadja a kért és rendelkezésre álló információkat. Az Érintett Személy által biztosított személyes, illetve egyéb adatokat az Adatkezelő – az érintett külön hozzájárulása nélkül – nem egészíti ki és nem kapcsolja össze más forrásból származó adatokkal, vagy információval.
Adatvédelmi nyilatkozat változtatásának joga: Adatkezelő fenntartja jelen dokumentációra vonatkozóan a mindenkori változtatás jogát. A változásokról megfelelő időben értesíti a weboldal Látogatóját.
Jogorvoslati lehetőségek, érintett személyek jogai: Érintett személy tájékoztatástkérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését. Adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte. Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. Adatkezelő nem vállal felelősséget Érintett személy által megadott adatok valódiságáért. Az Adatkezelő mentesül bárminemű felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
Ügyféllevelezések, kapcsolatfelvétel: Amennyiben Látogatónak a weboldal használata során kérdése, problémája van, illetve jelen közlemény alapján van kérdése, az Impresszum aloldalon meghatározott elérhetőségeken keresztül léphet kapcsolatba Adatkezelővel.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az Adatvédelmi Biztos irodájánál lehet élni:

Név: Adatvédelmi Biztos Hivatala
Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 22.
Postacím: 1387 Budapest, Pf.: 40.
Telefon: 06-1-475-7186, 06-1-475-7100
Telefax: 06-1-269-3541
E-mail: adatved@obh.hu


Budapest, 2012. július 8.

Legutóbbi módosítások:
- 2013. szeptember 9. Nyelvtani és formai javítások
- 2013. szeptember 22. Adatbázis pontos megnevezése, nyilvántartási szám feltüntetése
- 2014. március 26. Tulajdonosi adatok frissítése
- 2014. december 14. Hírlevéllel kapcsolatos formai hibák javítása


Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-73649/2014.
E-mail: foszerkeszto(-.-)ecolounge.hu


A rovat új hírei

Hasonló

A megújulás

Az ecolounge új, reszponzív oldala 2014. május 26-án debütált. Bemutatjuk az újdonságokat.